Revolutionary historical heritage House D67 on the central axis of the Imperial Citadel

It is House D67 the full name of which is the Meeting room of the Politburo and Central Military Commission.

In 1966, the U.S. Air Force started raiding Hanoi.năm 1967, mức độ đánh phá ngày càng ác liệt. In 1967, the raids became increasingly fierce.Để đảm bảo nơi làm việc của cơ quan Tổng hành dinh trong chiến tranh, Bộ Quốc phòng quyết định xây dựng một ngôi nhà trong khu A, Sở chỉ huy, Bộ Quốc phòng (Hành cung thành Hà Nội thời Nguyễn). To ensure the workplace of the headquarters during the war, the Defense Ministry decided to build a house in zone A as the Headquarters of the Defense Ministry (royal step-over palace of Hanoi Citadel under Nguyen Dynasty).Ngôi nhà thiết kế và xây dựng vào năm 1967, được gọi là nhà D67. The house was designed and built in 1967, called the house D67.

 nha-d76-2

Historical and revolutionary relics – House D67 had associated with the operation of the Politburo, the Central Military Commission of the Communist Party of Viet Nam (before 1976, it was the Vietnam Workers’ Party), Minister of Defense and Chief of the General Staff of People’s Army of Vietnam since September 1968.Nhà D67 là một thành tố cơ bản của Tổng hành dinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. House D67 was a basic element of the headquarters during the military resistance against American.

Trong di tích Nhà D67 có Phòng họp của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương: Phòng làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Phòng làm việc của Đại tướng Văn Tiến Dũng.In the relics of House D67, there is a Meeting room of the Politburo and Central Military Commission, the working rooms of General Vo Nguyen Giap and General Van Tien Dung.

House D67 is one of the few military architectural constructions in the resistance war against the US still relatively undamaged.Nguyên nhân chính là do công trình được xây dựng bằng vật liệu bền vững: sắt, thép, gạch, cát, xi măng, khi có hiện tượng hư hỏng, công trình được sửa chữa kịp thời, mặt khác, công trình nằm trong khu vực nghiêm mật, được bảo vệ chu đáo. The main reason is that the construction was built with sustainable materials such as iron, steel, bricks, sand, and cement; when damaged, it was repaired promptly. On the other hand, the construction was situated in a secret and carefully protected area.

Looking from the outside, Nhìn bề ngoài Nhà D67 là một ngôi nhà mái bằng bình thường, kích thước: 43,02 x 20,85m, chiều cao đỉnh mái 7,89m, nằm dưới lùm cây.House D67 is a normal roof house, with the dimensions of 43.02 x 20.85 m; the height of the roof top is 7.89 m, situating beneath trees.Chỉ khi vào bên trong, yếu tố quân sự mới hiện rõ, tường dày 0,6m, cách âm, cửa có 2 lớp: lớp ngoài bằng thép tấm dày 1cm. Only when walking inside, the military elements are clear, i.e. 0.6 m thick walls, sound insulation, two layer doors (the outer steel layer is 1 cm thick).Trên mái có 1 lớp cát, cản được mảnh rốc két và mảnh bom thong thường. On the roof, there is one layer of sand to prevent rocket and bomb shrapnel.Hành lang sau thong với hai cửa xuống hầm ngầm. The corridor behind is connected with two doors down to basements.Cửa hầm làm bằng thép tấm. The hatch is made of steel plates.

The mPhòng họp của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương có 4 cửa: phòng làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Văn Tiến Dũng vó 2 cửa.eeting room of the Politburo and Central Military Commission has four doors; the offices of General Vo Nguyen Giap and General Van Tien Dung have two doors.Khi xảy ra sự cố, có thể nhanh chóng thoát ra ngoài hoặc xuống hầm ngầm. In case of problems, it is easy to get out or into the basement.Bên trong không có hệ thống ghi âm, ghi hình, chống đột nhập. Inside the rooms, there is no recording system, DVR to prevent intrusion.

nha-d76-1

Basement Hầm D67 (hầm Quân ủy Trung ương) được xây dựng năm 1967 cùng với nhà D67.D67 (Central Military Commission basement) was built in 1967 along with House D67. It isHầm sâu 9m, được xây dựng kiên cố để chống bom. 9m deep, built solidly to protect from bombs.Hầm có ba tầng cầu thang lên xuống. It has three floors of stairs.

The southern sCầu thang phía nam thông với Nhà con rồng, hai cầu thang phía Bắc thông với nhà D67.tairs are connected to the Dragon House; the two northern stairs are connected with House D67.Đây là nơi họp của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương khi cần thiết và là phần quan trọng trong kết cấu nhà D67. This was the meeting place of the Politburo and Central Military Commission in necessary cases and is an important part of the structure of House D67.

House D67 is a simple military structure but has very high usage value.Trong 7 năm, ngôi nhà bảo đảm an toàn cho Bộ Thống soái tối cao làm việc, hoạch định chủ trương, chỉ đạo tôt chức thực hiện thắng lợi giai đoạn cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. In seven years, the house provided a safe place for the commanders in chief to work, plan policies and direct the successful implementation of the final phase of the resistance war against the US.Nhà D67 một trong các di tích văn hóa quân sự quí giá thời đại Hồ Chí Minh ở thế kỉ 20. House D67 is one of the precious military cultural relics under Ho Chi Minh era in the 20th century.

 

Related Articles

Back to top button