Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội đổi tên gọi mới

Kể từ ngày 6/12/2011, Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội được đổi thành tên gọi mới là Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội.

Theo quyết định số 5668/QĐ- UBND do Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo ký ngày 6/12/2011, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội có chức năng quản lý bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị hai khu di sản văn hóa: Khu di tích Cổ Loa và di sản văn hóa thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long Hà Nội.

hoang-thanh-khach-tham-quan

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm Ban giám đốc, 6 phòng chuyên môn nghiệp vụ (Văn phòng, Phòng Nghiên cứu sưu tầm di sản, Phòng Bảo quản – Trưng bày, Phòng Hướng dẫn- Thuyết minh, Phòng Quản lý- Bảo vệ) và hai ban trực thuộc (Ban quản lý khu di tích Cổ Loa và Ban quản lý dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích Cổ Loa- Thành cổ Hà Nội).

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button