Niềm tin vào tương lai tươi sáng

Hôm nay, 26/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta.

Hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với lòng tự hào và niềm tin son sắt, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tin tưởng và kỳ vọng Đại hội sẽ mở ra một thời kỳ mới phát triển hùng cường, thịnh vượng cho đất nước.

Với chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII có nhiệm vụ rất lớn lao là kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; từ đó định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, nổi bật. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định. Tình hình chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố… Vị thế, uy tín, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo dấu ấn nổi bật. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt…

Kiên định với mục tiêu lý tưởng, bằng bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc và nhân dân, Đảng ta đã luôn sáng tạo, tự đổi mới trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Hành trình thắng lợi của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đã mạnh mẽ khẳng định, đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo! Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại!

Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tạo khí thế mới tiếp tục vững bước trên con đường phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII lần này thể hiện một tầm nhìn xa, một khát vọng lớn của Đảng, của dân tộc ta là đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cụ thể hơn là đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Mục tiêu và khát vọng đã thể hiện rõ tính kế thừa và phát triển, tính liên tục và hoàn chỉnh trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Thực tiễn phong phú trải dài hàng chục năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam thân yêu càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng với niềm tin yêu của toàn dân, toàn quân.

Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với quyết tâm mới, khí thế mới, sức sống mới, niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tương lai tươi sáng của dân tộc, mỗi người Việt Nam phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng để cùng sánh vai với các cường quốc năm châu, như Bác Hồ hằng mong muốn.

Với tầm nhìn chiến lược cùng niềm tin và khát vọng mạnh mẽ, Đảng ta, đất nước ta đang tiếp tục chuyển mình, vươn tới tương lai tươi sáng.

(Theo Hanoimoi.com)

Bài viết cùng chủ đề

Back to top button