Hào khí mới từ ngọn lửa thiêng

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngày này 75 năm về trước, dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa thắng lợi, làm nên Cách mạng Tháng Tám, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, mở ra thời đại mới trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc: Thời đại Hồ Chí Minh. Đây là thắng lợi của lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám chính là cội nguồn mang lại những thành quả nổi bật, cốt lõi có giá trị xuyên suốt, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Hơn ai hết, người dân Việt Nam luôn hiểu rõ giá trị và ý nghĩa thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Đó là kết quả của quá trình đấu tranh, hy sinh xương máu của toàn dân tộc Việt Nam suốt 15 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng kể từ khi thành lập năm 1930. Và đó còn là kết quả hơn 30 năm tìm đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Để cuộc Tổng khởi nghĩa năm 1945 giành thắng lợi, Đảng, Bác Hồ và toàn dân ta đã phải chuẩn bị toàn diện thực lực cách mạng từ nhiều năm trước, kết hợp với việc dự đoán đúng, trúng thời cơ, sau đó là chớp thời cơ, phát động Tổng khởi nghĩa đi đến thắng lợi cuối cùng.

Cách mạng Tháng Tám thành công cũng có vai trò rất lớn của Thủ đô Hà Nội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Xứ ủy Bắc Kỳ và Ủy ban Quân sự cách mạng Hà Nội đã chủ động, linh hoạt và táo bạo bằng nghệ thuật đấu tranh cẩn trọng, khôn khéo, vô hiệu hóa kẻ thù để làm nên thắng lợi vang dội của Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 ở Hà Nội với tổn thất ít nhất. Hà Nội khởi nghĩa thành công như một tiếng bom mở đầu, lan nhanh, vang dội khắp nơi; có tác động quyết định, cổ vũ và tạo điều kiện để nhân dân các địa phương trên cả nước vùng lên khởi nghĩa giành độc lập cho dân tộc.

Thực tiễn của Cách mạng Tháng Tám đã để lại cho chúng ta những bài học lịch sử vô giá và trường tồn.Đó là xác định đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn và phương pháp cách mạng thích hợp.Đó là dự báo thời cơ, nắm chắc thời cơ, không bỏ lỡ thời cơ. Đó là xây dựng lực lượng cách mạng, huy động được toàn dân vào cuộc đấu tranh chung, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chặng đường 75 năm qua, phát huy khí thế sục sôi của cuộc cách mạng “long trời lở đất”, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã chung sức, đồng lòng, tiếp tục làm nên những mốc son mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy và mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, tiềm lực và sức mạnh tổng hợp của đất nước được nâng lên.Trên bình diện quốc tế, Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, uy tín, vị thế của nước ta ngày càng được nâng cao.

Hào khí, tinh thần bất diệt của cuộc Cách mạng Tháng Tám chính là ngọn lửa thiêng hun đúc tinh thần quật khởi, đưa dân tộc Việt Nam vượt qua bao khó khăn thách thức, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Nhìn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc, chúng ta tự hào khẳng định cơ đồ Việt Nam chưa bao giờ được như hôm nay!

Trên chặng đường phát triển mới cũng đang đặt ra cho đất nước ta những cơ hội và thách thức đan xen. Trong đó, việc hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ đang mang đến những cơ hội chưa từng có, nhưng cũng đòi hỏi chúng ta luôn phải sáng suốt, linh hoạt để giành lấy những thắng lợi mới. Chúng ta cũng phải đối mặt và giải quyết thật tốt những thách thức an ninh phi truyền thống, từ đó bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Đó cũng là nhiệm vụ tiếp tục tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta xứng đáng hơn nữa với vai trò tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám trong thời điểm cả dân tộc ta đang bước vào một cuộc chiến mới không có tiếng súng nhưng cũng không kém phần khốc liệt, đó là chiến đấu với dịch Covid-19. Dù dịch đang khiến nền kinh tế đình trệ, làm không ít người lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng hơn tất cả, toàn dân tộc Việt Nam đang kề vai sát cánh, chung sức đồng lòng tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn để chiến đấu và chiến thắng “giặc” Covid-19. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Soi chiếu vào bối cảnh hiện nay, thành quả, giá trị của Cách mạng Tháng Tám tiếp tục được khẳng định, vẹn nguyên giá trị. Giờ đây, những bài học về nắm chắc thời cơ; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên một lần nữa cần phát huy mạnh mẽ hơn trong thực hiện “mục tiêu kép” hiện nay và xa hơn là xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hiện đại, sánh vai với các nước tiên tiến trên thế giới.

Tinh thần, tầm vóc thời đại, ý nghĩa thực tiễn và những bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám 1945 là điểm tựa vững chắc, là bản hùng ca động viên dân tộc Việt Nam tiếp tục tiến lên trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế hôm nay.

(Hanoimoi.com.vn)

Bài viết cùng chủ đề

Check Also
Close
Back to top button